Onze wijk

Alandsbeek

De woonbuurt Alandsbeek is gerealiseerd in de jaren 1971 tot en met 1982.

Bebouwing
De wijk Alandsbeek bestaat hoofdzakelijk uit eengezinswoningen in rijtjes. Aan de oostzijde van de wijk bevinden zich een zestal vrijstaande woningen en aan de zuidzijde een aantal half-vrijstaande woningen. In de wijk komen geen gestapelde woningen voor. Afgezien van de vrijstaande woningen, bevat de woonbuurt drie verschillende woningtypes. In het gebied gelegen ten westen van het Reigerpad zijn de woningen uitgevoerd in afwisselend twee of drie lagen, zonder een kap. De woningen in het gebied ten oosten van het Reigerpad zijn uitgevoerd in één, twee of drie lagen met aan één zijde een schuin aflopende kap. Deze woningen zijn zeer verschillend van aard: variërend van drive-inwoningen tot woningen met een garage ervoor. Het resultaat is een zeer wisselend gevelfront. Het derde en tevens laatste woningtype bevindt zich ten zuiden van het Eiberpad. De woningen in dit gebied bestaan uit 2 à 3 lagen met (deels) een kap. Deze woningen zijn deels uitgevoerd in rijtjes, deels in half-vrijstaande woningen.
De bijzondere bebouwing in het plangebied bestaat uit twee scholen voor het basisonderwijs en een gymzaal. Verder bevinden zich aan de Toermalijn verschillende gebouwen met een van wonen afwijkende functie, namelijk horeca- en medische voorzieningen. Een -qua bebouwing- bijzonder element in de wijk is de oude boerderij aan het Eiberpad. Deze voormalige boerderij is thans in gebruik als pannenkoekenhuis en bistro.

Groen- en ontsluitingsstructuur

De hoofdgroenstructuur van Alandsbeek wordt bepaald door de volgende elementen:

  • de groenstroken langs de (hoofd)ontsluitingswegen de Middenweg en de Asschatterweg;
  • de Liniedijk langs de oostzijde van Alandsbeek;
  • het groene gebied (incl. trapveld) welke de scheiding vormt tussen de wijken Alandsbeek en Langenbeek;
  • de gecombineerde water- en groenverbinding langs het Reigerpad (in noord-zuidrichting);
  • de gecombineerde water- en groenverbinding in west-oostrichting;
  • de groenstroken aan weerszijden van het Eiberpad.

De woonbuurt Alandsbeek wordt aan drie zijden begrensd door wegen welke een onderdeel vormen van de hoofdontsluitingsstructuur van Leusden. De Asschatterweg heeft qua functie en inrichting een minder belangrijke rol in de wegen structuur van Leusden dan de Middenweg.

Alandsbeek bestaat in feite uit vier deelgebieden, welke elk afzonderlijk ontsloten worden vanaf het stelsel van ontsluitingswegen. Tussen deze vier deelgebieden onderling bestaan slechts verbindingen voor het langzame verkeer. De vier deelgebieden worden als volgt ontsloten:

Van een duidelijke hiërarchie van wegen binnen deze deelgebieden is geen sprake. De interne verkeersstructuur van de deelgebieden bestaat alleen uit buurtontsluitingswegen, welke het karakter hebben van een woonstraat. De woonstraten eindigen allen in de wijk, met uitzondering van het oostelijke deel van Alandsbeek, waar de automobilist via een lus wordt terugverwezen naar de hoofdontsluitingsweg. Kenmerkend voor de lus in het zuidoostelijke gebied is de aanwezigheid van verschillende verkeersdrempels.

De verschillende fietspaden in het plangebied, namelijk het Reigerpad, het Eiberpad en de vrijliggende fietspaden langs de ontsluitingswegen, zijn een onderdeel van een (bovenwijks) netwerk van fietspaden in Leusden.
Voor wat betreft het openbaar vervoer: het woongebied kent enkele busverbindingen, welke beiden een verbinding vormen tussen Leusden en Amersfoort. De verschillende bushaltes bevinden zich net buiten het woongebied langs de onsluitingswegen. De openbaar vervoersverbindingen zijn daarmee eenzijdig op Amersfoort gericht. Daarbij moet wel in acht genomen worden dat het merendeel van de vervoersbewegingen ook op Amersfoort gericht zijn. (Bron gemeente Leusden, bestemminsplan)

Plan: Status: Plantype: IMRO-idn:
Leusden-Noord - Asschatterweg e.o.
voorontwerp
bestemmingsplan
NL.IMRO.0327.107-0201